Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Hakkında

Konu: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Hakkında

Son dönemde bazı eczanelerin vitrin ve camlarına beşeri tıbbi ürün reklâmlarının ve afişlerinin asıldığı bilgisi Birliğimize sıklıkla ulaşmaktadır.

Bilindiği gibi 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunun 13 üncü maddesinde “Müstahzarları övme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya müteharrik sinema filmleri, ışıklı veya ışıksız ilan, radyo veya herhangi bir vasıta ile reklam yapılması memnudur. Şu kadar ki, tarifname ve gazetelerde” … Hastalıklarında kullanılması faydalıdır” şeklindeki ilanlara müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satılmasına müsaade edilmeyen müstahzarların tıbbi mecmualardan başka yerlerde reklâmı yapılamaz. Reklâm numunelerinin önceden Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekâletince tasvip edilmeleri edilmeleri lazımdır” hükmü yer almaktadır. 1262 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan, 23.10.2003 tarih 25268 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri de beşeri tıbbi ürünlerin topluma tanıtımını yasaklamaktadır.

Yönetmeliğin tanıtımlar başlıklı kısmında, beşeri tıbbi ürün; “ hastalığı tedavi etmek veya hastalıktan korumak, tıbbi bir teşhis koymak veya fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek veya değiştirmek üzere insana uygulanabilen Bakanlıkça ruhsatlandırılmış/izin verilmiş her türlü madde veya maddeler kombinasyonunu ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Yukarıda yer alan bilgiler ışığında, beşeri tıbbi ürünlerin topluma tanıtımının yapılmasına, bu ürünlerin reklam ve broşürlerinin eczane vitrinlerine asılmasına mevzuatımızın izin vermemektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında tüm üyelerimize bilgi verilmesi için gereğini rica ederim.