2008/90 SAYILI GENELGE İLE SUT EK-2/D LİSTEDE YAPILAN DÜZENLEME

2008/90 SAYILI GENELGE İLE SUT EK-2/D LİSTEDE YAPILAN DÜZENLEME

                                                    DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
T.E.B.Merkez Heyetinden gelen 31.10.2008 tarih ve 36.A.003528 sayılı yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 30.10.2008 tarih, 35735 sayılı 2008/90 sayılı Genelge yazımız ekinde iletilmektedir.
Söz konusu genelge ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin f bendinin değişik 2 nci paragrafı ve 12.06.2007 tarih ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi gereği oluşturulan “Geri Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7 nci Maddesi gereği; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek2/D) ilgili ekte yer alan düzenlemeler yapılmıştır.
Ek-2/D Liste’de yapılan düzenlemeler 31.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmektedir
 
 
 
 
  • 3 November 2008
  • 368
  • Geri