SGK BAŞKANLIĞININ 2008 SUT UYGULAMALARININ BAZI MADDELERİNE AÇIKLIK GETİREN DUYURUSU

SGK BAŞKANLIĞININ 2008 SUT UYGULAMALARININ BAZI MADDELERİNE AÇIKLIK GETİREN DUYURUSU

                                                 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
 
29.09.2008 tarih ve 27012 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama tebliği ile, Tebliğe ek olarak 22.10.2008 tarih 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek Tebliğ hükümleri ile belirlenen uygulamalara açıklık getirmek üzere,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, 31.10.2008 tarihinde, yayımlandığı tarihten geçerli olmak üzere, bir duyuru metni yayımlanmıştır.
Bu duyuru metni ile, eczanelerden ilaç temin hizmeti ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen konulara yer verilmiştir:
-HANGİ SAĞLIK KURUM/KURULUŞLARINDA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN MUAYENE KATILIM PAYI TAHSİL EDİLMEYECEĞİ(Madde 1 ve Madde 2)
1) 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in (2) numaralımaddesinde, SUT’un (6.5.4) numaralı maddesinde yer alan “aile hekimi muayenelerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “acil sağlık hizmetleri ile (2.3) numaralı maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen sağlık kurumları/ kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde” ibaresinin eklendiği bildirilmiştir.
Bu itibarla,
A. Diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,
B. Refik Saydam Hıfzısıhha Laboratuarları,
C. Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri ile laboratuarlar,
D. Kurumca yetkilendirilen işyeri hekimleri,
tarafından sunulan sağlık hizmetleri,
E. Acil sağlık hizmetleri,
için, muayene katılım payı alınmayacaktır.
2) SUT’un (6.5.4) numaralı maddesinde; birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde ve Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimi muayenelerinde, muayene katılım payı alınmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Kuruma devredilen kurumlar ile sözleşmesi/ protokolü bulunan; belediye poliklinikleri ve özel polikliniklerde verilen sağlık hizmetleri için, muayene katılım payı tahsil edilmeyecektir.
- REÇETE KARŞILANMASINDA ENDİKASYON UYUMUNA BAKILMASI GEREKEN DURUMLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (Madde 6)
6) SUT’un (12.1.1) numaralı maddesinde “Düzenlenen reçetelerde mutlaka teşhis yer alacaktır.” hükmü ile (12.2) numaralı maddesinde “Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkündür. Ancak SUT eki EK-2 Listesinde (*) yıldız işareti bulunan ilaçların haricinde yer alan ilaçların SUT eki EK-2 Listesinde belirtilen hastalıklarda kullanımı halinde Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı kullanım onayı aranmaz.” hükmü yer almakta olup söz konusu madde hükümleri doğrultusunda endikasyon uyumu kontrolünde, reçetede yazılı ilacın/ ilaçların yan etkilerini önlemek ve/ veya tedaviyi desteklemek amacıyla yazılan ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır.
- RAPORLARDA ASLI GİBİDİR ONAYININ HANGİ MERCİLER TARAFINDAN YAPILABİLECEĞİ, (Madde 7)
7) SUT’un (12.1.3) numaralı maddesinin 8 inci fıkrasında, kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç(lar) için düzenlenecek reçetelere ait fatura ekinde aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisinin Kuruma gönderileceği belirtilmiş olup aslı gibidir onayı, raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim veya reçeteyi veren eczacı tarafından yapılması halinde kabul edilecektir.
- 22.10.2008 TARİHLİ EK TEBLİĞ İLE BAŞLATILAN EŞDEĞER-KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR (Madde 8)
8) 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan değişiklik ile birlikte SUT’un (12.2) numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar, ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir. Bunların dışında kalan ilaçlarda da ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup, aynı dozda birden fazla formu olan eşdeğer ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.
Ayaktan tedavilerde ilaç ödemeleri söz konusu hüküm doğrultusunda yapılacak olup eşdeğeri bulunmayan ve aynı dozda birden fazla formu olan ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için de sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur. Ancak söz konusu maddede yer alan “4 haftalık tedavi” nin 28 gün olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. SUT’ta tedavi süreleri bir aylık doz olarak ifade edilmekte olup SUT’un ilgili maddeleri de dikkate alındığında 4 haftalık tedavinin daha önceden de uygulandığı gibi 30 günlük tedavi süresini kapsayacak şekilde provizyon sisteminde düzenleme yapılmıştır.
- SAĞLIK BAKANLIĞI FORMATINA VE SUT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMİŞ "İLAÇ KULLANIM RAPORLARININ" GEÇERLİ KABUL EDİLECEĞİ KONUSUNDA AÇIKLAMA (Madde 9)
9) SUT’un (12.1.3) numaralı maddesinde; sağlık rapor formatları konusunda Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacağı, sağlık raporlarının düzenlenmesinde, SUT’un 21 inci maddesi dikkate alınacağı, bu raporların, SUT’ta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla 21.1 inci madde doğrultusunda uzman hekim tarafından düzenleneceği, SUT’un 21.2 inci maddeye göre düzenlenen sağlık kurulu raporlarının da geçerli kabul edileceği belirtilmiştir.
Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından “ilaç kullanım raporu” başlığıyla düzenlenmiş sağlık raporlarının kabul edilmediği bildirilmekte olup Sağlık Bakanlığı formatına ve SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş “ilaç kullanım raporları” geçerli kabul edilecektir.
 

SGK Duyuru Metni İçin Tıklayınız Ek-1

 

  • 3 November 2008
  • 369
  • Geri