SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 31.10.2008 TARİHLİ DUYURUSU HAKKINDA

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 31.10.2008 TARİHLİ DUYURUSU HAKKINDA

29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 22.10.2008 tarih 27032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Tebliğ ve bu Tebliğ hükümlerine açıklık getirmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan 31.10.2008 tarihli Duyuru metni ile yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, Sosyal GüvenlikKurumu Başkanlığı'na gönderilen 03.11.2008 tarihh 03538 sayılı yazımız ekte sunulmaktadır.
 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
Ankara, 03.11.2008
36.B.01.05.03538
 
            T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
            GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                          ANKARA

            İlgi: 31.10.2008 tarihli “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından” başlıklı duyuru metni

            Birliğimiz ile Başkanlığınız arasında 09.07.2008 tarihinde imzalanarak, 01.07.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Eczane Protokolünün 3.1 Maddesi ile yapılan düzenleme eczaneler tarafından Kurumunuz sigortalı ve hak sahiplerine ait reçetelerin karşılanmasında, protokolün imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uyulacağı belirlenmiştir. Öte yandan, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin (25.5.2. Eczane ve optisyenlik müesseselerinin fatura ve eki belgelerinin teslimi başlıklı maddesinde yer alan “Eczane ve optisyenlik müesseseleri tarafından fatura ve eki belgeler, eczane ve optik sözleşmelerinde belirtilen esas ve usullere göre Kuruma teslim edilecektir.”) Hükmü ile de, uygulamalarda, eczane sözleşmelerinde belirtilen esas ve usullere göre uygulanacağı belirlenmiştir. Bu itibarla,  Başkanlığınız tarafından 29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yer alan bazı uygulamalar gereği,  eczanelerden, eczane sözleşmesi kapsamında bulunmayan ve bu sözleşme hükümlerine aykırı uygulamaların yapılmasının istenmesi Sağlık Uygulama Tebliği’nin de kendi içerisinde bir çelişki oluşturmaktadır.

2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin, eczane protokolü ile çelişen ve ayrıca, uygulamada sorun yaşanan maddeler ile ilgili olarak, Kurum Başkanlığınıza ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilen
- 06.10.2008 tarih 36.B.01.05.1.003272
- 07.10.2008 tarih 36.B.01.05.1.03277
- 07.10.2008 tarih 36.B.01.05.1.03280,
- 08.10.2008 tarih 36.B.01.05.1.03302
- 14.10.2008 tarih 36.B.01.05.1.03328
- 14.10.2008 tarih 36.B.01.05.1.03330
sayılı yazılarımız ile ve son olarak Kurum Başkanlığına sunulan ve ekte bir örneği yer alan 24.10.2008 tarih 36.B.01.05. 03441 sayılı yazımız ile, üyelerimizin, altına imza atılmamış olan madde hükümlerini uygulamakla yükümlü olmadığı bildirilmiştir.
Uygulamasında sorun yaşanan maddeler ile ilgili olarak, Başkanlığınız tarafından yapılan 31.10.2008 tarihli Duyuru ile,  2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği kapsamındaki kişilerin sağlık giderlerinin karşılanmasına ilişkin işlemlerin uygulamasında oluştuğu tespit edilen tereddüt ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi amacıyla duyuru yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir. 

            Söz konusu duyuru ile, Sağlık Uygulama Tebliğinin, sigortalı ve hak sahipleri için düzenlenen reçete muhteviyatı ilaçların eczanelerden karşılanmasından uygulanacak esasları içeren maddelerinden;

- Hangi sağlık kurum/kuruluşlarında verilen sağlık hizmetleri için muayene katılım payı tahsil edilmeyeceği (Madde 1 ve Madde 2)
- Reçete karşılanmasında endikasyon uyumuna bakılması gereken durumlar ile ilgili açıklama (Madde 6)
- Raporlarda “aslı gibidir” onayının hangi merciler tarafından yapılabileceği, (Madde 7)
- 22.10.2008 tarihli Ek tebliğ ile başlatılan eşdeğer-küçük ambalaj uygulaması ile ilgili açıklamalar (Madde 8)
- Sağlık Bakanlığı formatına ve SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş "ilaç kullanım raporlarının" geçerli kabul edileceği konusunda açıklama (Madde 9)
yer almıştır.  31.10.2008 tarihli duyuru metni içerisinde, Tebliğ maddelerinin, açıklık getirilen uygulamaları ile ilgili olarak herhangi bir yürürlük tarihi belirtilmemiş olmakla birlikte, web sayfasında yürürlük tarihi 31.10.2008 olarak yer almaktadır.

Açıklık getirilen maddeler arasında yer alan;
- Reçete karşılanmasında endikasyon uyumuna bakılması gereken durumlar ile ilgili açıklama
- Raporlarda aslı gibidir onayının hangi merciler tarafından yapılabileceği, 
- 22.10.2008 tarihli Ek tebliğ ile başlatılan eşdeğer-küçük ambalaj uygulaması ile ilgili açıklamalar
maddeleri, uygulama açısından, 2008 yılı Eczane Protokolüne aykırı içeriktedir. Şöyle ki,
- 2008 Yılı Eczane Protokolünün 3.2.10. Endikasyon uyumuna bakılacak durumlar başlıklı maddesi ile, hangi durumlarda endikasyon uyumuna bakılacağı açık olarak belirlenmiş olmasına karşılık, 31.10.2008 tarihli duyuru metninde, “reçetede yazılı ilacın/ ilaçların yan etkilerini önlemek ve/ veya tedaviyi desteklemek amacıyla yazılan ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır.” Hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılacak olan reçete kontrollerinde uygulama farklılıklarına neden olabilecek ve üyelerimiz açısından mağduriyet yaratabilecek niteliktedir. Bu itibarla, talebimiz, reçete kontrollerinde, 2008 Yılı Eczane Protokolü ile belirlenen esaslara uygun olarak karşılanmış reçetelerde, herhangi bir kesintiye mahal verilmemesi konusunda tarafınızca İl Müdürlüklerine bir bildirim yapılması ve üyelerimizin mağdur edilmemesidir.

- 2008 Yılı Eczane Protokolünün 3.2.11 Maddesi “SUT’un (12.3) numaralı maddesinin beşinci paragrafı doğrultusunda temin edilen ilaçlar dışında kullanımı rapora bağlı veya katılım payı alınmayacak ilaç(lar) için ise ilgili raporun, bir fotokopisi reçeteye eklenecektir.” Şeklinde düzenlenmiş olmasına karşılık, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği ile, raporlarda “aslı gibidir” onayının yer alması gerektiği belirtilmiş, 31.10.2008 tarihli duyuru ile de, “aslı gibidir” onayının hangi merciler tarafından yapılabileceğine açıklık getirilmiştir. 2008 Yılı Protokolüne göre, sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan reçete ekinde yer alan raporlarda “aslı gibidir” onayı arama veya bu onayı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu itibarla, sözleşme hükümlerine uygun olarak karşılanmış reçetelerin bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

- 29.09.2008 tarih 27012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sağlık Uygulama tebliği ile, 12.2 Reçetelere Yazıalabilecek ilaç miktarının 3.bendinde          “…Bunların dışında kalan ilaçlarda da ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup, aynı dozda birden fazla formu olan ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.” Düzenlemesi yapılmış, Tebliğ revizyonu ile de bu hükme “eşdeğer” ifadesi eklenmiştir. Bu uygulama, 2008 Yılı Protokolünde yer almayan, herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmaksızın ilacı sadece ambalaj ölçütünde değerlendiren, ilaç temininde sorunlar yaşanmasına neden olan  bir uygulamadır. Söz konusu uygulamanın, bilimsel açıdan, tedavi uyuncu açısından ve farmaekonomik açıdan yeniden değerlendirilmeye alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu açıdan, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği ile, Ek Tebliğ ve Duyuru ile yapılan açıklamalar kapsamında, 2008 Yılı Eczane Protokolüne aykırı olan uygulamaların ivedilikle protokole uygun hale getirilmesinin sağlanması, üyelerimiz tarafından 2008 Yılı Protokolüne uygun olarak karşılanan reçetelerin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi gerektiğini belirtir; İl Müdürlükleri tarafından yapılacak olan reçete kontrollerinde, protokole uygun karşılandığı halde 2008 Yılı tebliğ ve eklerinde yer alan uygulamalar gerekçe gösterilerek kesinti yapılmasının hukuka aykırı bir uygulama olacaktır.

Diğer yandan, Sağlık Uygulama Tebliğinin, yürürlük tarihi olan 01.10.2008 itibariyle uygulamasında sıkıntı yaşanan maddeler için yapılan açıklamalarla ilgili olarak, yayımlanan 31.10.2008 tarihli Duyuru metninin yürürlük tarihinin, 01.10.2008-31.10.2008 tarihleri arasında, sigortalı ve hak sahiplerini mağdur etmemek ve kesintisiz sağlık hizmeti verilmesi amacıyla  karşılanmış olan reçeteleri kapsaması amacıyla, Tebliğin yürürlük tarihi olan 01.10.2008 olarak belirlenmesi talebimizi bilgilerinize sunar, yapılacak işlemin sonucundan tarafımıza bilgi verilmesini arz ederim.
 
  • 3 November 2008
  • 383
  • Geri